ประมูล

วิธีการซื้อรถยนต์ในการประมูล

ที่แมนไฮมม์ เรามีรถเป็นจำนวนมากมาให้ท่านได้เลือกทำการประมูล ในแต่ละสัปดาห์ทางบริษัทจะจัดทำรายการประมูลล่วงหน้า3 วันทำการซึ่งสามารถเข้ารายการได้ทางเวปไซค์ของแมนไฮมม์ หรือท่านสามารถมาตรวจสอบสภาพรถจริงได้ ณ ลานประมูล ก่อนวันทำการประมูล 1 วัน, ไม่ว่าท่านจะเคยซื้อผ่านการประมูลมาก่อนหรือไม่ก็ตาม มันเป็นวิธีการที่ง่ายมาก แค่ 5 ขั้นตอนเท่านั้น

การลงทะเบียน

ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรยก โดยใช้เพียงเอกสารดังนี้

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 2. เงินวางมัดจำ 20,000 บาท

 3. *กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ ให้ใช้พาสปอร์ต และ ใบอนุญาตทำงานในประเทศ หรือ หนังสือรับรองที่อยู่

นิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองบริษัท และ ภพ.20

 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้เป็นหุ้นส่วนหรือคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

 3. เงินวางมัดจำ 20,000 บาท

สำหรับท่านใดที่ต้องการประมูลผ่านระบบซิมูลแคสท์ (ประมูลออนไลน์ ) ท่านจะต้องทำการสมัครสมาชิกของแมนไฮมม์เพื่อรับสิทธิพิเศษ รายละเอียดคลิก

หมายเหตุ : บัตรยก 1 ใบ สามารถทำการการประมูลได้ทุกลาน ในกรณีที่ประมูลไม่ได้ทางบริษัทจะทำการคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน โดยนำหมายเลขยกมาคืน

การให้ราคา

ทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้าทำการประมูลมีสิทธิจะเสนอราคาเริ่มต้นขึ้นมาได้ หรือหากไม่มีผู้เสนอราคา พิธีกรประมูลจะทำการเสนอราคาให้ หลังจากนั้นราคาจะถูกไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ ท่านต้องตั้งใจฟังราคาจากพิธีกรประมูล หากรถคันนั้นถึงราคาที่ได้รับการอนุมัติ พิธีกรประมูลจะพูดว่า “จะขาย” หากไม่มีผู้เสนอราคาต่อ พิธีกรประมูลจะทุบฆ้อน และถามหมายเลขยกของท่านที่ประมูลได้.ท่านที่ประมูลได้จะต้องยกหมายเลขประจำตัวผู้ซื้อแสดงแก่พิธีกรประมูลเพื่อทำการบันทึก หากรถคันไหนที่ขายไม่ได้ แต่ท่านเป็นผู้ที่ให้ราคาไว้สูงสุด, พิธีกรประมูลก็จะถามหมายเลขยกของท่านบันทึกไว้เป็นข้อมูลเพื่อแจ้งผู้ขาย เพื่อใช้ในการพิจารณาราคาในครั้งต่อไป


การให้ราคาผ่านทางออนไลน์

การประมูลผ่านทางออนไลน์ ท่านจะต้องทำการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้ระบบล่วงหน้าสมัครสมาชิก

การชำระเงิน

การขายทอดตลาดจะสำเร็จ เมื่อพิธีกรตกลงราคาสุดท้ายและทำการเคาะไม้ขายสินค้าแล้ว

 • กรณีชำระเงินเต็มจำนวน
 • 1. ภายในวันประมูล ผู้ชนะประมูลจะต้อง ชำระราคาค่ารถที่ประมูลได้ เต็มจำนวน และ

  2. ชำระค่าดำเนินการ ค่าขนย้าย ค่าบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

  *กรณีชำระเงินเต็มจำนวนผู้ซื้อสามารถนำรถยนต์กลับได้ภายในวันดังกล่าว หรือภายใน 3 วันทำการนับจากวันประมูล

 • กรณีชำระเงินเป็นบางส่วน
 • 1. ภายในวันประมูลผู้ชนะประมูลจะต้อง ชำระเงินมัดจำ 10% ของราคาที่ประมูลได้ และ

  2. ชำระค่าดำเนินการ ค่าขนย้าย ค่าบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)เต็มจำนวน

  3. หลังจากวันประมูลภายใน 3 วันทำการ ผู้ประมูลได้จะต้องชำระราคาส่วนที่เหลือทั้งหมดเต็มจำนวน

  *กรณีชำระเงินเป็นบางส่วนผู้ซื้อจะไม่สามารถนำรถยนต์กลับได้จนกว่าจะชำระเงินเต็มจำนวน

การชำระเงินสามารถใช้วิธีการดังต่อไปนี้

1. ชำระเป็นเงินสด

2. ชำระโดยโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ท (ล่วงหน้า 12 ชั่วโมง)

3. แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ สั่งจ่าย บริษัท แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (TRUST ACCOUNT)(ซึ่งสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพฯเท่านั้น) ภายในเวลา 16.00 น. ของวันประมูล

4. ชำระโดยบัตรเครดิต Visa / Master card โดยที่ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมบริการบัตรเครดิตเอง

5. ในกรณีชนะการประมูลผ่านระบบ Simulcast ท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการประมูลเพิ่มเติมเต็มจำนวน


รับรถ

เมื่อท่านชำระเงินครบถ้วนแล้ว ท่านสามารถรับรถที่ท่านประมูลได้กลับได้ทันที แต่จะต้องไม่เกินเวลา 17.30 น.
กรณีไม่มารับรถด้วยตัวเอง

นิติบุคคล

- กรุณาทำหนังสือมอบอำนาจ, หนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบริษัทพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดา

- เอกสารมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบริษัทพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

** บริษัทจะทำการปล่อยรถยนต์ เมื่อจำนวนเงินค่ารถยนต์ทั้งหมดเข้าบัญชี แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด แล้วเท่านั้น

ค่าดำเนินการ (รวม Vat 7%)

รถขับเคลื่อนที่ได้

 • รถยนต์ 4 ล้อ ค่าดำเนินการ 9,630 บาท
 • รถบรรทุก 6 ล้อ ค่าดำเนินการ 12,500 บาท
 • รถบรรทุกมากกว่า 6 ล้อ / รถโดยสาร / รถหัวลาก / หางลาก / รถเพื่อการเกษตร และอื่นๆ ค่าดำเนินการ 16,050 บาท

รถขับเคลื่อนที่ไม่ได้

 • รถยนต์ 4 ล้อ ค่าดำเนินการ 9,630 บาท
 • รถบรรทุก 6 ล้อ ค่าดำเนินการ 12,500 บาท
 • รถบรรทุกมากกว่า 6 ล้อ / รถโดยสาร / รถหัวลาก / หางลาก / รถเพื่อการเกษตร และอื่นๆ ค่าดำเนินการ 16,050 บาท
 • ราคาเริ่มต้นต่ำกว่า 20,000 บาท ค่าดำเนินการ 4,815 บาท
 • ไฟไหม้ 100% ค่าดำเนินการ 4,815 บาท

รถมอเตอร์ไซค์

 • รถมอเตอร์ไซค์ 100-499 ซีซี ค่าดำเนินการ 1,650 บาท
 • รถมอเตอร์ไซค์ 500 ซีซี ขึ้นไป ค่าดำเนินการ 9,630 บาท

สำหรับผู้ประมูลระบบซีมูลแคสท์ (ประมูลออนไลน์)

 • ชำระค่าดำเนินการรถยนต์ทุกประเภทเพิ่มเติม 1,420 บาท ยกเว้นรถมอเตอร์ไซค์ ค่าดำเนินการเพิ่มเติม 250 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าดำเนินการของผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามแคตตาล๊อก หรือสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่การเงิน

เทคนิค
การประมูลเป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าตื่นเต้น และรวดเร็ว นี่คือเทคนิคที่จะทำให้ทันประสบความสำเร็จในการประมูล

 1. ตั้งราคา / งบของท่าน

 2. ตรวจสอบรถที่ท่านตั้งใจจะประมูล รวมถึงเอกสาร อย่างรอบคอบ

 3. การชำระเงินผ่านทางออนไลน์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ปลอดภัย

 4. รถทุกคันจะถูกขาย “ตามสภาพ” โดยจะไม่มีการรับคืนรถ

 5. อ่านกฎและเงื่อนไขการประมูลให้เข้าใจอย่างละเอียด

 6. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนนั้นถูกต้อง

 7. มั่นใจในการให้ราคาทุกครั้ง โดยอย่ารีรอในนาทีสุดท้าย