ข้อตกลงและเงื่อนไขของการประมูล

บทนิยาม

"บริษัทฯ”  ให้หมายถึง บริษัท แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

“ผู้ขาย”    ให้หมายถึง บุคคลธรรมดา บริษัท สถาบันการเงิน บริษัทประกัน และบริษัทที่ทำธุรกิจให้เช่าหรือเช่าซื้อ
                ตัวแทนจำหน่ายภาคเอกชนอื่นๆ ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฏหมายของรถที่ขายทอดตลาด

“ผู้ซื้อ”      ให้หมายถึง ผู้ที่เข้าร่วมประมูลซื้อรถขายทอดตลาด ตัวแทนจำหน่าย บริษัท นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา

ตัวแทนจำหน่ายจะต้องกระทำการด้วยความสุจริตในการซื้อขายรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ รถบรรทุก เครื่องจักรและอุปกรณ์อะไหล่ เครื่องมือการซ่อม
การซื้อขายอะไหล่รถยนต์ และให้หมายความรวมถึงผู้นำเข้าและผู้ส่งออก ผู้ใช้งาน ผู้ขาย ผู้กระทำการ Arbitrageทั้งส่วนบุคคลหรือเชิงพาณิชย์

 1. บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่านการประมูลเท่านั้นและรถทั้งหมดยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีสถานะเป็นเจ้าของทรัพย์สินและไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่นำเข้าประมูลรวมถึงอุปกรณ์ประจำรถยนต์ในการประมูล
 2. ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดคือผู้ที่มีสิทธิ์ในการซื้อในกรณีที่มีการโต้แย้งหรือเหตุอันควรพิธีกรมีอำนาจตัดสินใจนำรถกลับเข้าประมูลใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง
  ผู้เข้าประมูลจะต้องทำการลงทะเบียนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวที่ราชการออกให้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ซื้อเป็นความลับโดยจะไม่นำข้อมูลทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน บุคคลที่สาม หรือนำข้อมูลที่ได้ไปแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งในเชิงพาณิชย์ รวมถึงจะไม่นำข้อมูลที่ได้ไปกระทำการใดๆ อันเป็นการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ซื้อ เว้นแต่จะทำการเปิดเผยต่อเมื่อมีความจำเป็นเพื่อผลในทางกฏหมายเท่านั้น
 3. ผู้ขายได้มอบสิทธิ์ให้พิธีกรมีอำนาจในการขายสินค้าตามรายการ และไม่อนุญาตให้ผู้ใดทำการยกเลิกการประมูล หลังจากที่ได้ทำการตกลงขายสินค้าไปแล้ว
 4. ผู้ขาย บริษัทฯ หรือพิธีกรการประมูล ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเพิกถอนรายการขายหรือรายการประมูลใดๆ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการเสนอราคาใดๆ ไม่ว่าจะในลานประมูลหรือทางระบบออนไลน์
 5. บริษัทฯ ได้จัดทำรายการสินค้าสำหรับการประมูลล่วงหน้า 1 วัน เพื่อให้ผู้ประมูลสามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่ประมูลหรือขาย ทั้งนี้ผู้ซื้อมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการที่จะต้องทำการตรวจสอบสภาพรถยนต์ เงื่อนไขคุณสมบัติ และทำการประเมินรายการที่จะประมูลขาย เงื่อนไขคุณสมบัติ และทำการประเมินรายการที่จะประมูลขาย
  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการถ่ายภาพออนไลน์เพื่อผู้ซื้อใช้เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเสนอราคาหรือทำการซื้อ
  บริษัทฯ พยายามที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามทุกรายการที่ประมูลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ขายและบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน พิธีกร หรือผู้ประกาศการประมูล ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในข้อเรียกร้องใดๆ หรือข้อผิดพลาดใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการประมูลโดยถือว่าผู้ซื้อได้รับทราบและยอมรับสภาพของรายการ ความผิดพลาดของรายละเอียดสินค้า ราคาของสินค้า รวมถึงไม่มีการรับประกันสภาพสินค้า บริษัทฯ แจ้งให้ทราบว่าสินค้าทั้งหมดขายตามสภาพโดยผู้ขายและบริษัทฯ หรือพิธีกรขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในการเรียกร้องสิทธิใดๆทั้งสิ้น ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการประมูล ทั้งนี้จะถือว่าผู้ซื้อได้รับทราบและยอมรับหากเกิดความผิดพลาดของรายละเอียด จำนวน การรับประกันสินค้า ความคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องของเลขไมล์ที่แสดงกับระยะทางที่ใช้จริงของรถแต่ละคัน การใช้งานไม่ได้ตามปกติของอุปกรณ์ไม่ว่าทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่ว่าได้ผ่านการดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม หรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจมีผลให้รายละเอียดของสินค้าไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในรายการสินค้า
 6. ผู้ซื้อจะไม่ขอคืนเงินหรือปฏิเสธสินค้า หากพบว่ามีข้อมูลใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในใบรายการสินค้าหรือผู้ซื้อได้มาตรวจสอบพบในภายหลังจากที่ทำการประมูลซื้อได้และจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องบริษัทฯ ทั้งทางแพ่งและทางอาญาในภายหลัง
 7. ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าขนส่งสินค้า ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษี อากรแสตมป์ รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและบุคคลระหว่างการขนย้าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงผลของการกระทำโดยตัวแทนของผู้ซื้อซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ
 8. การประมูลทุกครั้งจะได้รับการบันทึกโดยเทปเสียงซึ่งใช้เป็นหลักฐานและยืนยันการขายโดยหลังจากที่พิธีกรเคาะไม้ขาย พิธีกรจะทำการบันทึกหมายเลขผู้ซื้อและราคาขายลงในใบขาย ซึ่งผู้ซื้อแต่ละรายสามารถรับผลสรุปการซื้อรถยนต์ (Sale Contract) ได้ที่ห้องชำระเงินเพื่อใช้ยืนยันการซื้อรถยนต์
 9. ผู้ซื้อได้ยอมรับในเงื่อนไขการประมูลและยินยอมที่จะชำระเงินในการซื้อรถยนต์ที่ประมูลได้ภายใต้เงื่อนไขอันปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินโดยให้ยึดถือตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศกำหนด
 10. หลังจากผู้ซื้อประมูลซื้อรถยนต์ได้และชำระเงินครบเต็มจำนวนแล้วจะต้องทำการขนย้ายรถยนต์ออกจากพื้นที่ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันประมูล
  กรณีผู้ซื้อได้ชำระราคาสินค้าเป็นเช็คจะถือว่าผู้ซื้อได้ชำระราคาสินค้าครบเต็มจำนวนแล้ว ต่อเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับการยืนยันจากทางธนาคารว่าเช็คได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว
 11. การโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินครบเต็มจำนวนตามราคาที่ประมูลซื้อไปได้
 12. ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์และความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงภาระทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ทันที หลังจากพิธีกรประกาศ "ขาย"
 13. ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ชำระเงินค่ารถยนต์ส่วนที่เหลือที่ประมูลได้ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันประมูลได้ ผู้ขายและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ริบเงินมัดจำและสามารถยกเลิกการขายหรือนำรถยนต์ตามรายการที่ขายไปแล้วจากผู้ซื้อกลับคืน
 14. ผู้ขายและบริษัทฯ สามารถที่จะเรียกร้องให้ผู้ซื้อชดใช้ค่าเสียหายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสียหายจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือผลเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการประมูล
 15. ชื่อ - ที่อยู่ ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ซื้อทำการลงทะเบียนไว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลังจากการประมูล ไม่ว่าจะมีการรับประกันใดๆสำหรับการขายทุกรายการ ผู้ทำการประมูลในลานประมูลและสมาชิกผู้ทำการประมูลผ่านระบบออนไลน์Simulcast ได้รับทราบและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

การลงทะเบียน

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ณ ลานจัดประมูล จะต้องชำระค่ามัดจำป้ายหมายเลขประมูล 20,000 บาท เป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค ก่อนเข้าร่วมทำการประมูล และต้องใช้ป้ายหมายเลขที่ทางบริษัทฯออกให้ในการเสนอราคาเท่านั้น

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 2. เงินวางมัดจำ 20,000 บาท

 3. *กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ ให้ใช้พาสปอร์ต และ ใบอนุญาตทำงานในประเทศ หรือ หนังสือรับรองที่อยู่

นิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองบริษัท และ ภพ.20

 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้เป็นหุ้นส่วนหรือคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

 3. เงินวางมัดจำ 20,000 บาท

การชำระเงิน

การขายทอดตลาดจะสำเร็จ เมื่อพิธีกรตกลงราคาสุดท้ายและทำการเคาะไม้ขายสินค้าแล้ว

 • กรณีชำระเงินเต็มจำนวน
 • 1. ภายในวันประมูล ผู้ชนะประมูลจะต้อง ชำระราคาค่ารถที่ประมูลได้ เต็มจำนวน และ

  2. ชำระค่าดำเนินการ ค่าขนย้าย ค่าบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

  *กรณีชำระเงินเต็มจำนวนผู้ซื้อสามารถนำรถยนต์กลับได้ภายในวันดังกล่าว หรือภายใน 3 วันทำการนับจากวันประมูล

 • กรณีชำระเงินเป็นบางส่วน
 • 1. ภายในวันประมูลผู้ชนะประมูลจะต้อง ชำระเงินมัดจำ 10% ของราคาที่ประมูลได้ และ

  2. ชำระค่าดำเนินการ ค่าขนย้าย ค่าบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)เต็มจำนวน

  3. หลังจากวันประมูลภายใน 3 วันทำการ ผู้ประมูลได้จะต้องชำระราคาส่วนที่เหลือทั้งหมดเต็มจำนวน

  *กรณีชำระเงินเป็นบางส่วนผู้ซื้อจะไม่สามารถนำรถยนต์กลับได้จนกว่าจะชำระเงินเต็มจำนวน

การชำระเงินสามารถใช้วิธีการดังต่อไปนี้

1. ชำระเป็นเงินสด

2. ชำระโดยโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ท (ล่วงหน้า 12 ชั่วโมง)

3. แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ สั่งจ่าย บริษัท แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (TRUST ACCOUNT)(ซึ่งสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพฯเท่านั้น) ภายในเวลา 16.00 น. ของวันประมูล

4. ชำระโดยบัตรเครดิต Visa / Master card โดยที่ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมบริการบัตรเครดิตเอง

5. ในกรณีชนะการประมูลผ่านระบบ Simulcast ท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการประมูลเพิ่มเติมเต็มจำนวน

ค่าดำเนินการ (รวม Vat 7%)

รถขับเคลื่อนที่ได้

 • รถยนต์ 4 ล้อ ค่าดำเนินการ 9,630 บาท
 • รถบรรทุก 6 ล้อ ค่าดำเนินการ 12,500 บาท
 • รถบรรทุกมากกว่า 6 ล้อ / รถโดยสาร / รถหัวลาก / หางลาก / รถเพื่อการเกษตร และอื่นๆ ค่าดำเนินการ 16,050 บาท

รถขับเคลื่อนที่ไม่ได้

 • รถยนต์ 4 ล้อ ค่าดำเนินการ 9,630 บาท
 • รถบรรทุก 6 ล้อ ค่าดำเนินการ 12,500 บาท
 • รถบรรทุกมากกว่า 6 ล้อ / รถโดยสาร / รถหัวลาก / หางลาก / รถเพื่อการเกษตร และอื่นๆ ค่าดำเนินการ 16,050 บาท
 • ราคาเริ่มต้นต่ำกว่า 20,000 บาท ค่าดำเนินการ 4,815 บาท
 • ไฟไหม้ 100% ค่าดำเนินการ 4,815 บาท

รถมอเตอร์ไซค์

 • รถมอเตอร์ไซค์ 100-499 ซีซี ค่าดำเนินการ 1,650 บาท
 • รถมอเตอร์ไซค์ 500 ซีซี ขึ้นไป ค่าดำเนินการ 9,630 บาท

สำหรับผู้ประมูลระบบซีมูลแคสท์ (ประมูลออนไลน์)

 • ชำระค่าดำเนินการรถยนต์ทุกประเภทเพิ่มเติม 1,420 บาท ยกเว้นรถมอเตอร์ไซค์ ค่าดำเนินการเพิ่มเติม 250 บาท